Pixar: La Luna — нова анимация на култовото студио


Ла Луна“ — нови­ят късо­мет­ра­жен ани­ма­ци­о­нен филм на Pixar.


Пъл­но­мет­раж­на­та вер­сия на фил­ма за пръв път бе пока­за­на на пре­ми­е­ра­та на „Сме­ло сър­це“. Ани­ма­ци­я­та е номи­ни­ра­на за „Оскар“ и „Енни“ като най-добър късо­мет­ра­жен ани­ма­ци­о­нен филм.
Заед­но със своя баща и дядо мом­че­то Бам­би­но отплу­ва през нощ­та в море­то. Ско­ро раз­би­ра, че него­во­то семейс­т­во се зани­ма­ва с доста нео­бик­но­ве­на рабо­та. Дете­то е пред избор — дали да се при­дър­жа към пътя на своя баща и дядо или да наме­ри сво­е­то мяс­то в семей­ни­те дела…

Thanks! You've already liked this