Kia POP concept

Източ­ник: от Michèle Anthoine на Pinterest

Лозун­гът на Kia , “ Сила­та да изне­над­ваш „, ста­ва все по-оче­ви­ден с все­ки нов модел, пус­нат на паза­ра напос­ле­дък — от Sportage до пред­сто­я­щия Optima. Сега, Kia е пред­ста­вил елек­т­ри­чес­ка изне­на­да под фор­ма­та на Pop — 2+1 мик­ро град­с­ки авто­мо­бил, кой­то ще дебю­ти­ра на авто­мо­бил­но­то изло­же­ние в Париж . Kia не дава никак­ви под­роб­нос­ти или тех­ни­чес­ки спе­ци­фи­ка­ции на елек­т­ри­чес­ка­та си град­с­ка кола, освен ней­на­та дъл­жи­на (3 мет­ра) и мес­та (три) . При­ли­ча­ща на Toyota IQ — този модел се нареж­да до пред­сто­я­щи­те елек­т­ри­чес­ки град­с­ки авто­мо­би­ли, като Megacity BMW и има футу­рис­ти­чен инте­ри­ор и екс­те­ри­ор, заоби­ко­ле­на от стък­ло. Дизай­нер­с­ки­ят екип на Kia акцен­ти­ра вър­ху детай­ли­те, като тема­та на дизай­на се опре­де­ля от овал­на­та линия на про­зор­ци­те и фор­ма­та на буме­ранг на фаро­ве­те. Kia Pop, подоб­но на IQ има малък раз­мер, като в нея ще могат да се наста­нят три­ма път­ни­ци в кон­фи­гу­ра­ция 2 — два­ма път­ни­ци отпред и един отзад.
След тази изне­на­да, изглеж­да вой­на­та на елек­т­ри­чес­ки­те град­с­ки авто­мо­би­ли вече се засил­ва.

Thanks! You've already liked this