Японски градски легенди

● Жена­та с раз­ря­за­на уста

Леген­да­та твър­ди, че вечер дете, кое­то се при­би­ра само може да срещ­не на ули­ца­та жена носе­ща хирур­ги­чес­ка мас­ка (в Япо­ния това не е нео­би­чай­но и хора­та чес­то си сла­гат таки­ва мас­ки, за да пред­паз­ват окол­ни­те от настин­ки и дру­ги болес­ти) тя ще се спре пред него и ще го попи­та „Кра­си­ва ли съм?“ Ако дете­то каже „не“ тя ще го убие с ножи­ци­те си. Още

Thanks! You've already liked this