Canal+ — гориво за феновете

Пла­те­ни­ят френ­с­ки канал Canal+ основ­но е за кино и спорт. Тъй като по-голя­ма­та част от або­на­ти­те гле­дат фут­бол­ни­те пре­да­ва­ния, поред­ни­ят рек­ла­мен виде­ок­лип напра­вен от рек­лам­на­та аген­ция BETC Paris е посве­тен на фут­бо­ла. Емо­ци­о­нал­ни­ят заряд от побед­ния гол на люби­мия отбор твор­ци­те са пред­ста­ви­ли като осо­бен вид гори­во.

Thanks! You've already liked this