Зимун: звукови скулптори и инсталации, въздушна архитектура

С помощта на сем­пли и фун­к­ци­о­нални ком­по­ненти Зимун изг­ражда архи­тек­турно ори­ен­ти­рани плат­форми от звук.

Изс­лед­вайки меха­нич­ния ритъм и поток в пред­ва­ри­телно под­гот­вени сис­теми, инс­та­ла­ци­ите включ­ват обик­но­вени про­миш­лени обекти. С обсе­сив­ното показ­ване на сем­пли и фун­к­ци­о­нални мате­ри­али, тези работи арти­ку­ли­рат нап­ре­же­ние между под­ре­дени струк­тури на модер­низма и хао­тич­ните сили на живота. Носещо емо­ци­о­нална дъл­бо­чина акус­тична бучене на при­родни фено­мени в мини­ма­лис­ти­чен кон­с­т­рук­ции на Зимун без уси­лие отеква.

Thanks! You've already liked this