TEDxSUMMIT — Мощта на X

Сли­ване на архи­тек­тура, танц, мате­ма­тика и магия в нап­ра­ве­ната спе­ци­ално за целта 18-​метрова три­ъ­гълна кон­с­т­рук­ция от огле­дала, ока­чена над мно­гоц­ве­тен под­ви­жен под, пре­съз­да­ващо пър­вата в света ара­беска от хора (без ком­пю­търна графика).

Thanks! You've already liked this