Земята

Поре­дица от фотог­ра­фии сни­мани от еки­пажа на екс­пе­ди­ции 28 и 29 на борда на Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа стан­ция от август до октом­ври 2011 г., които по всяка веро­ят­ност са сни­мани на висо­чина около 350 км. Още
Thanks! You've already liked this