Kia POP concept

Източ­ник: от Michèle Anthoine на Pinterest

Лозун­гът на Kia , “ Силата да изне­над­ваш „, става все по-​очевиден с всеки нов модел, пус­нат на пазара напос­ле­дък — от Sportage до пред­с­то­я­щия Optima. Сега, Kia е пред­с­та­вил елек­т­ри­ческа изне­нада под фор­мата на Pop — 2+1 микро град­ски авто­мо­бил, който ще дебю­тира на авто­мо­бил­ното изло­же­ние в Париж . Kia не дава никакви под­роб­ности или тех­ни­чески спе­ци­фи­ка­ции на елек­т­ри­чес­ката си град­ска кола, освен ней­ната дъл­жина (3 метра) и места (три) . При­ли­чаща на Toyota IQ — този модел се нарежда до пред­с­то­я­щите елек­т­ри­чески град­ски авто­мо­били, като Megacity BMW и има футу­рис­ти­чен инте­риор и екс­те­риор, зао­би­ко­лена от стъкло. Дизай­нер­с­кият екип на Kia акцен­тира върху детай­лите, като темата на дизайна се опре­деля от овал­ната линия на про­зор­ците и фор­мата на буме­ранг на фаро­вете. Kia Pop, подобно на IQ има малък раз­мер, като в нея ще могат да се нас­та­нят трима път­ници в кон­фи­гу­ра­ция 2 — двама път­ници отп­ред и един отзад.
След тази изне­нада, изг­лежда вой­ната на елек­т­ри­чес­ките град­ски авто­мо­били вече се засилва.

Thanks! You've already liked this