360° панорама на Марс


Mars Panorama — Curiosity rover in New MexicoMars Panorama — Curiosity rover in New Mexico

Фотог­ра­фът Анд­рей Бод­ров пред­с­тавя пано­рама на Марс в 360 гра­ду­сова пер­с­пек­тива. Нап­ра­ве­ните от мар­со­хода Curiosity снимки той обе­ди­нява в инте­рак­ти­вен пей­заж. Про­ме­няйки глед­ната точта, може да раз­г­ле­дате окол­ната мес­т­ност под раз­лични ъгли. Опци­ята за уго­ле­мя­ване не поз­во­лява да ни се изп­лъз­нат и най-​малките детайли: раз­ли­ча­ват се ска­лис­тите вър­хове в края на кра­тера и камъ­че­тата под коле­лата на кос­ми­чес­кия апарат.

Thanks! You've already liked this