26 йога пози за вашето здраве

Източ­ник: missclinic​.com от Mandi на Pinterest

Бик­рам йога се със­тои от 26 пози и 2 диха­телни упраж­не­ния. Тя се фоку­сира напълно върху човеш­кото тяло, рабо­тейки отвътре навън. 26-​те пози на Бик­рам йога обод­ря­ват като сти­му­ли­рат орга­ните, жле­зите и нер­в­ната сис­тема. Всяка поза спо­мага в нашето тяло да нав­лезе свеж кислород.

  • Раз­ши­рява дро­бо­вете и тех­ния пълен обем;
  • Довежда до умс­т­вено отпускане;
  • Помага при високо кръвно налягане;
  • Уве­ли­чава деток­си­ка­ци­ята на тялото и органите;
  • Спо­мага при нару­ше­ния в съня;
  • Нама­лява тре­вож­ността и раздразнението;
  • Сти­му­лира кръ­во­об­ра­ще­ни­ето и довежда наси­тена с кис­ло­род кръв до всяка клетка на тялото;
  • Пред­пазва от рес­пи­ра­торни забо­ля­ва­ния като брон­хит, емфи­зема, астма и задух;

Спи­сък на 26-​те пози на бик­рам йога:

Пра­на­яма серии (Сто­яща с дъл­боко дишане): Това е отлично упраж­не­ние за заг­ря­ване на тялото.

Ардха чан­д­ра­сана и пада хаста асана (Поза полу­ме­сец): стойте изп­ра­вен, съе­ди­няв­йки ръце­теси високо над гла­вата, като нак­ла­няте кръста една страна, така че да обра­зува форма на полумесец.

Утка­та­сана (Ръце към кра­ката): На някой може да изг­лежда неу­добна поза, защото изг­лежда че те час­тично седят и час­тично стоят.

Гару­ра­сана (Поза орел): Тази поза има за цел да напо­доби начина по който стои орелът.

Дан­да­йа­мана Джа­ну­ши­ра­сана (Сто­яща поза глава към коля­ното): Тази поза изис­ква доста гъв­ка­вост, тъй като про­тег­на­тият крак трябва да бъде зах­ва­нат с двете ръце.

Дан­да­йа­мана Дха­ну­ра­сана (Сто­яща поза лък): Пре­диз­ви­ка­телна поза, където трябва да се стои на един един­с­т­вен крак, като дру­гият е зах­ва­нат с една ръка.

Тула­дан­да­сана (Позата на балан­си­ра­щата пръчка): За тази поза човек трябва да стои на един крак, дру­гият да е про­тег­нат отзад, а ръцете да са про­тег­нати нап­ред, така че тялото изг­лежда като пръчка, която се балансира.

Дан­да­я­мана биб­хак­та­пада Пас­чи­мот­ха­на­сана (Сто­яща раз­пъ­ваща поза с раз­к­ра­чени крака): При тази поза еди­ният крак трябва да бъде силно протегнат.

Три­ка­на­сана (Три­ъ­гълна поза): Трябва да сто­ите раз­к­ра­чени, така че кра­ката да обра­зу­ват три­ъ­гъл­ник. После трябва да наве­дете нас­т­рана, така че ръката ви да докосне отс­т­рани ходи­лото и да се оформи друг триъгълник.

Дан­да­я­мана биб­хак­та­пада (Сто­яща раз­пъ­ваща поза с глава към коле­нете): В тази поза трябва да про­тег­нете, като всяко коляно е огънато.

Тада­сана (Поза-​дърво): При тази поза трябва да сто­ите изп­ра­вен, с еди­ния крак върху бед­рото и ръце склю­чени отпред.

Пада­сана (Поза върху палци): При тази поза трябва да клек­нете, като балан­си­рате тялото си само върху пръс­тите на еди­ния си крак.

Шава­сана (Поза труп): При тази поза трябва напълно да се отпус­нете, така че тялото да напо­до­бява труп.

Пава­на­мук­та­сана (Поза изкар­ваща вятъра): Чудесна поза да се отър­вете от газо­вете в тялото.

Седяща: Това е най-​простата йога поза, която изис­ква да седите, след като сте прак­ти­ку­вали поза-​труп.

Бху­джан­га­сана (Поза-​кобра): При тази поза вашето тяло трябва да напо­до­бява начи­нът, по който коб­рата се изп­равя, когато се под­готвя да нападне.

Салаб­ха­сана (Поза-​скакалец): Тази поза напо­до­бява тялото на скакалец.

Пуурна салаб­ха­сана (Пълен ска­ка­лец): Подобна на пре­диш­ната поза, тази още повече при­лича на стой­ката на скакалец.

Дха­ну­ра­сана (Лък на пода): Тялото трябва да бъде огъ­нато така, че да напо­до­бява лък.

Супта Вадж­ра­сана (Фик­си­рана устой­чива поза): Това е една от най-​лесните пози в срав­не­ние с всички други 26 бик­рам йога пози.

Адха кур­ма­сана (Полу-​костенурка): При тази поза гър­бът ви трябва да напо­до­бява костенурка.

Уст­ра­са­сана (Поза-​камила): При тази поза гър­бът е пре­вит, така че фор­мата на гърба да напо­до­бява камила.

Сасан­га­сана (Поза-​заек): Гър­бът е извит в поза, при която гла­вата докосва пода, а тялото напо­до­бява тялото на заек.

Джа­ну­ши­ра­сана и Пас­чи­мот­ха­на­сана (Глава към коля­ното): Това е твърде сложна поза, при която гла­вата трябва да бъде пос­та­вена при колената.

Ардха Мат­с­йен­д­ра­сана (Раз­пъ­ваща поза): Като пре­диш­ната пре­диш­ната това е много сложна поза, при която човек има нужда от помощ.

Кха­пал­б­хати (Дъл­боко вдиш­ване — пос­ледно диха­телно упраж­не­ние): Подобна е на релак­си­ра­щата поза.

Thanks! You've already liked this