13 храни, които борят болката

Много храни освен че имат стра­хо­тен вкус, са и мощни широ­кос­пек­търни лечебни сред­с­тва. Най-​добре дейс­т­ва­щите на бол­ката храни са изк­лю­чи­телно вкусни (което не може да се каже за лекар­с­т­вата). Освен това хра­ните нямат ковар­ните стра­нични ефекти, които пове­чето меди­ка­менти причиняват.

1. Вишни и череши
Про­фе­со­рът по при­родни про­дукти и химия в Мичи­ган­с­кия щат­ски уни­вер­си­тет д-​р Мура­лид­ха­ран Наир, е отк­рил, че екс­т­рак­тът от вишна е десет пъти по ефек­ти­вен от аспи­рина при облек­ча­ване на въз­па­ле­ние. Трябва да се при­е­мат само две супени лъжици от кон­цен­т­ри­ран сок на ден, за да се получи поло­жи­те­лен резул­тат. Чере­шите също са много ефективни.

2.Къпини 3. Малини 4. Боро­винки и 5. Ягоди
По късно д-​р Наир отк­рива същата облек­ча­ваща бол­ката със­тавка и в пло­дове като къпини, малини, боро­винки и ягоди.

6. Целина и семена на целина
Д-​р Джеймс Дюк, автор на „Зеле­ната аптека“ намира повече от 20 про­ти­во­въз­па­ли­телни със­тавки в цели­ната и ней­ните семена, вклю­чи­телно вещес­т­вото наре­чено апи­ге­нин, което има много мощно анти­въз­па­ли­телно дейс­т­вие. Доба­вайте семена от целина в супите, яхни­ите или като замес­ти­тел на сол в много рецепти.

7. Джин­жи­фил

Джин­джи­фи­лът нама­лява нивата в тялото на при­чи­ня­ва­щия болка прос­таг­лан­дин и е бил широко изпол­з­ван в Индия за лече­ние на болка и въз­па­ле­ния . Про­уч­ване на индийски изс­ле­до­ва­тели доказва, че хора, които стра­дат от болка в мус­ку­лите, когато при­е­мат джин­джи­фил всички усе­щат подоб­ре­ние. Пре­по­ръ­ча­ната доза джин­джи­фил е 500 до 1000 мг на ден. Ако при­е­мате лекар­с­тва, попи­тайте лич­ния си лекар за въз­можни вза­и­мо­дейс­т­вия на джин­джи­фила с тези лекарства.

8. Кур­кума

Кур­ку­мата е жълта под­п­равка, широко изпол­з­вана като със­тавка на индийс­кото къри. С изс­лед­ване е дока­зано, че е по-​ефективно анти­въз­па­ли­телно сред­с­тво от сте­ро­ид­ните меди­ка­менти, когато се лекува остро въз­па­ле­ние. Основ­ната му лечебна със­тавка е кур­ку­мин. Изс­лед­ва­нето сочи, че кур­ку­ми­нът под­тиска бол­ката чрез същия меха­ни­зъм на лекар­с­тва като COX-​1 и COX-​2 инхи­би­то­рите (без вред­ния стра­ни­чен ефект). Избе­рете стан­дар­ти­зи­ран екс­т­ракт със 1500 мг кур­ку­ми­цин на ден.

9. Сьомга 10. Скум­рия и 11. Херинга
Много мазни риби, като сьом­гата, скум­ри­ята и херин­гата също съдър­жат тези ценни маз­нини. Omega-​3 в тялото се прев­ръща в подобни на хор­мон суб­с­тан­ции които нама­ля­ват въз­па­ле­ни­ето и бол­ката. Спо­ред д-​р Алф­ред Д. Стей­бърг, екс­перт по арт­рит в Наци­о­нал­ния здра­вен инс­ти­тут на САЩ, рибе­ното масло е анти-​възпалително сред­с­тво. Рибе­ното масло дейс­тва пряко върху имун­ната сис­тема чрез потис­кане на 40 – 50% на про­из­вод­с­т­вото на цито­кини, съе­ди­не­ния за които се знае, че раз­ру­ша­ват ста­вите. Редица други изс­лед­ва­ния също показ­ват, че яде­нето на уме­рени коли­чес­тва рибено масло нама­лява бол­ката и въз­па­ле­ни­ето, осо­бено при стра­да­щите от артрит.

12. Ленено семе и лене­ното масло

Прясно смля­ното ленено семе и сту­дено пре­со­ва­ното ленено масло съдър­жат големи коли­чес­тва от мас­тни кисе­лини, поз­нати като Omega-​3. Не гот­вете с ленено масло, иначе то ще има про­ти­во­по­ло­жен ефект, въз­па­ля­вайки тъкъ­ните на тялото и при­чи­ня­вайки болка.

13. Пресни орехи и оре­хово масло
Прес­ните орехи и оре­хо­вото масло също съдър­жат тези мощни Omega-​3 мас­тни кисе­лини, които борят бол­ката и въз­па­ле­ни­ята в тялото.

Когато става въп­рос за болка, хра­ната наис­тина е най-​доброто лекарство.

Thanks! You've already liked this