12 идеи да овладеете паническа атака

 • Пом­нете, макар чув­с­т­вата и сим­п­то­мите да са много пла­шещи, те не са опасни и вредни.
 • Раз­бе­рете, че това което пре­жи­вя­вате е пре­у­ве­ли­че­ние на нор­мал­ните телесни реак­ции на стреса.
 • Не се борете с чув­с­т­вата и не се опит­вайте да ги про­го­ните. Кол­кото повече се изп­ра­вяте срещу стра­хо­вете си, тол­кова повече те ще отслабват.
 • Не уве­ли­ча­вайте пани­ката си, като мис­лите какво “би могло” да се случи. Ако се уло­вите да мис­лите “Какво ще стане ако”, то се опи­тайте да си кажете: “Е, и какво от това”.
 • Стойте в нас­то­я­щето. Огле­дайте се, вижте какво ви зао­би­каля! Забе­ле­жете какво в дейс­т­ви­тел­ност ви се случва тук и сега. Срав­нете го с това, което си мис­лехте, че “може” да ви се случи.
 • Оце­нете нивото си на страх от 0 до 10 и сле­дете как то се покачва и спада. Ще забе­ле­жите, че нивото на страх не остава високо за дълго.
 • Щом се уло­вите, че мис­лите за страха, про­ме­нете пър­во­на­чал­ната си мисъл. Фоку­си­райте се върху проста и изпъл­нима задачка и я изпълнете.
 • Забе­ле­жете, че когато спрете да доба­вяте пла­шещи мисли, стра­хът ви започва да спада.
 • Когато стра­хът се появи, пос­рещ­нете го. Изча­кайте. Не бягайте. Дайте му време да отмине. Нау­чете се да го приемате.
 • Пом­нете, в тази ситу­а­ция вие сте сам и няма нищо страшно и пла­шещо в това, нап­ро­тив. Вие сам изли­зате от пла­ше­щата ситу­а­ция и зас­лу­гите са само и един­с­т­вено ваши.
 • Не тър­сете при­чи­ната за успеш­ното спра­вяне със страха извън вас в лицето на човек или слу­чайно обс­то­я­тел­с­тво. Така ста­вате зави­сими и се обри­чате винаги да тър­сите нещо извън себе си, което да опос­ред­с­тва всъщ­ност вашия личен успех.
 • Щом вед­нъж при­ло­жите някои от тези идеи, бъдете горд със себе си от нап­ре­дъка който сте нап­ра­вили. Помис­лете си колко добре ще бъде, когато овла­де­ете пани­ката и страха. Спом­няйте си често за пос­тиг­на­тите успехи! Пос­тиг­на­тите вед­нъж успехи ще ви пока­жат стра­те­ги­ята, как да се спра­вяте успешно при след­ващи атаки.

Ваня Овча­рова

www​.psihoterapia​.biz

Thanks! You've already liked this