Японски градски легенди

Жената с раз­ря­зана уста

Леген­дата твърди, че вечер дете, което се при­бира само може да срещне на ули­цата жена носеща хирур­ги­ческа маска (в Япо­ния това не е нео­би­чайно и хората често си сла­гат такива маски, за да пред­паз­ват окол­ните от нас­тинки и други болести) тя ще се спре пред него и ще го попита „Кра­сива ли съм?“ Ако детето каже „не“ тя ще го убие с ножи­ците си. Ако отго­вори с „да“ тя ще свали мас­ката раз­к­ри­вайки устата си, която е раз­ря­зана от едното ухо до дру­гото. Ще попита „Още ли съм кра­сива?“ Ако отго­во­рът е „не“ тя ще го раз­реже на две, но ако отго­во­рът е „да“ жената ще раз­реже устата на детето като ней­ната. Невъз­можно е да избя­гаш от нея, защото тя про­дъл­жава да се поя­вява пред теб.
През 1970 започ­нали слу­хове за начини да избя­гаш. Един от тях каз­вал, че можеш да я обър­каш като й кажеш нещо като „горе-​долу“ или „средно“. Докато тя мисли какво да нап­рави ще имаш дос­та­тъчно време да избя­гаш. Също можеш да я попи­таш „Аз красив/​а ли съм?“ По този начин тя ще се обърка и ще си тръгне. Можеш да хвър­лиш пло­дове или сладки по нея тогава тя ще се наведе, за да ги при­бере и отново ще имаш време да избя­гаш.
Казва се, че Жената с раз­ря­зана уста е била оса­ка­тена от съп­руга си и после се е завър­нъла като зъл дух. Когато през 1979 започ­нали слу­хове за хора, които са я виж­дали цяла Япо­ния била в паника. Имало дори и учи­лища, които карали децата да се при­би­рат по групи ръко­во­дени от учи­тели, а поли­ци­ята вдиг­нала броя на пат­ру­ли­ра­щите.
През 2004 в Южна Корея било док­лад­вано за жена носеща чер­вена маска, която често е виж­дана да прес­ледва деца.
През октом­ври 2007 били наме­рени стари доку­менти за жена, която прес­лед­вала малки деца. Тя е била пре­га­зена от кола и умряла. Устата й е била раз­ря­зана от едното ухо до другото.

Чер­ве­ната пеле­рина
Ако сто­ите в пос­лед­ната тоа­летна от реди­цата в дам­с­ките тоа­летни мис­те­ри­о­зен глас ще ви попита дали искате чер­вена хар­тия или синя хар­тия. Ако отго­во­рите „чер­вена хар­тия“ той ще ви реже докато дре­хите ви не се боя­ди­сат в чер­вено. Ако отго­во­рите „синя хар­тия“ ще ви убие като ви удуши или като източи кръвта ви оста­вяйки лицето ви синьо. Ако попи­тате за друг цвят той ще ви заведе в отвъдното.

Thanks! You've already liked this