Уред за опушване от саксия

Източ­ник: Carol на Pinterest

Лесно може да си нап­ра­вите уред за опуш­ване на месо, риба и как­вото се сетите. Ще са ви необ­хо­дими само:

  • голяма гли­нена сак­сия с под­ложка (която ще пол­з­вате за капак)
  • елек­т­ри­чески кот­лон с удължител
  • две тухли — за разделител
  • опуш­ва­тел, нап­ра­вен от 2 метални чинии, железни щипки и дър­вени клечици.
  • желязна скара
  • под­хо­дящ тер­мо­ме­тър, който да зак­ре­пите за капака.
  • добре е да пред­ви­дите и дръжка за капака.

Повече за про­цеса на изра­ботка може да видите тук: http://​www​.instructables​.com/​i​d​/​F​l​o​w​e​r​-​P​o​t​-​S​m​o​k​e​r​-​I​m​p​r​o​v​e​d​-​L​id/

Thanks! You've already liked this