Удивително реалистични 3D изображения върху паважа

Източ­ник: Вижте dailymail​.co​.uk от Pinterest

Тези неве­ро­ятни рисунки с пас­тел на ули­цата от худож­ника Курт Венер самите те са реа­лис­тични, но когато мину­вачи ско­чат върху сце­ната, наис­тина оживяват.

Thanks! You've already liked this