Тест за интернет зависимост

Про­ве­рете дали сте прис­т­рас­тени към интер­нет. Отго­во­рете с най-​подходящия спо­ред вас отго­вор на всеки от въп­ро­сите. Теста може да си нап­ра­вите тук.

Thanks! You've already liked this