Сърцето на исляма

Авто­рът Сайид Хусайн Наср е сред най-​значимите съв­ре­менни изс­ле­до­ва­тели на исляма в света. Роден е в Техе­ран през 1933 г. Завър­шва обра­зо­ва­ни­ето си в Маса­чу­зет­с­кия тех­но­ло­ги­чен инс­ти­тут и в Хар­вард. От 1958 — 1959 г. пре­по­дава в Техе­ран­с­кия уни­вер­си­тет.
Осно­ва­тел е на Иран­с­ката ака­де­мия по фило­со­фия и е пър­вият й дирек­тор, рек­тор е на уни­вер­си­тета “Ари­а­мехр”. От 1984 г. е про­фе­сор по ислям­ски науки в уни­вер­си­тета “Джордж Вашин­г­тон”. Пре­зи­дент е на Фон­да­ция за тра­ди­ци­онни изс­лед­ва­ния. Автор е на много книги, сту­дии и ста­тии по ислям­ска фило­со­фия и езо­те­ри­зъм. Поче­тен член е на прес­тижни уни­вер­си­тети и ака­де­мии. Написва кни­гата “Сър­цето на исляма” след печал­ните съби­тия от 11 сеп­тем­ври 2001 г. в която обяс­нява на широ­ката общес­т­ве­ност в Аме­рика, а и по света, кои са неп­ре­ход­ните цен­ности на исляма.

Тук можете да про­че­тете повече за кни­гата и да си я поръчате

Thanks! You've already liked this