Съвети как да премахнете лошия дъх по естествен начин

Източ­ник: от jwt на dailydesigninspiration​.com

Под­дър­жа­нето на добра устна хиги­ена е клю­чът към пре­мах­ване на лошия дъх , но има някои неща, които можете да нап­ра­вите през деня, които ще дър­жат лошия дъх настрана.

Нари­чан от лека­рите също и Oral malodor или Halitosis, лошият дъх е изк­лю­чи­телно неп­ри­ят­ната миризма при издиш­ване. Той се смята за тре­тата най-​честа при­чина за тър­сене на сто­ма­то­ло­гична помощ, но често зъбо­ле­ка­рите не раз­по­ла­гат с дос­та­тъчно поз­на­ния по въп­роса, за да пред­ло­жат най-​правилното лече­ние. Лошият дъх има голямо вли­я­ние върху всички аспекти на живота — соци­а­лен, про­фе­си­о­на­лен и личен на хората, които стра­дат или си мис­лят че стра­дат от него.

Ако не да изле­ку­ваме хали­то­зата, то поне можем да нама­лим ней­ното въз­дейс­т­вие естес­т­вен начин. Пие­нето на повече вода , кон­су­ми­ра­нето на храни, богати на вита­мин C и избяг­ване на храни като лук , чесън и репички са само някои от тези съвети.