Суперхрани 5: Бял чай

Източ­ник: squidoo​.com от AS на Pinterest

Пове­чето от лечеб­ните свойс­тва на белия чай идват от много голя­мото коли­чес­тво анти­ок­си­данти, които съдържа. Извес­тно е, че анти­ок­си­дан­тите са изк­лю­чи­телно полезни за нашия орга­ни­зъм, и белият чай е чуде­сен начин да си ги наба­вим в голямо количество!

Thanks! You've already liked this