Суперхрани 3. Сок от зелена покълнала пшеница

Източ­ник: от AS на Pinterest

Зеле­ната покъл­нала пше­ница храни тялото, под­държа физи­чес­кото и пси­хично усе­щане за добро със­то­я­ние и здраве, доп­ри­нася за здрава имунна сис­тема, извър­шва деток­си­ка­ция на хра­нос­ми­ла­тел­ния тракт, под­държа здрава хра­нос­ми­ла­телна сис­тема, опти­ми­зира здрава кръ­во­носна сис­тема, подоб­рява кожата, косата и нок­тите, прави ни по-​жизнени като ни дава забе­ле­жима и неза­бавна и дъл­гот­райна енер­гийна бомба.
Thanks! You've already liked this