Слънчев водонагревател от пластмасови бутилки

От това видео ще раз­бе­рете как с под­ръчни мате­ри­али да си нап­ра­вите слън­чев водо­наг­ре­ва­тел, който да заг­рява водата над 60°C.


Ето как може да си нап­ра­вите много ефек­ти­вен водо­наг­ре­ва­тел от големи плас­т­ма­сови (PET) бутилки. Пос­та­вете във всяка бутилка 3,50 метра черно мар­куче за поли­ване.
Този водо­наг­ре­ва­тел изпол­зва пар­ни­ко­вия ефект, който се полу­чава във всяка бутилка. По същия начин през лятото вътре в колата тем­пе­ра­ту­рата става много по-​висока от вън­ш­ната.
Тъй като когато вод­ният поток е спрян водата в мар­ку­че­тата се наг­рява повече, е добре да изпол­з­вате тай­мер с 1 мин. вклю­чено и 1 мин. изк­лю­чено поло­же­ние. Това също ще пред­пази мотора на пом­пич­ката от прег­ря­ване.
Със малка водна пом­пичка водата цир­ку­лира и тем­пе­ра­ту­рата се покачва.
По-​добре ще бъде да изпол­з­вате пом­пичка пол­з­ваща прав ток 12 V моторна пом­пичка, свър­зана за няколко соларни клетки.
За да подоб­рите ефек­тив­ността, можете да зале­пите отдолу на бутил­ките алу­ми­ни­ево фолио, като по този начин ще кон­цен­т­ри­рате повече топ­лина във тях.
Този слън­чев водо­наг­ре­ва­тел може да се раз­шири, като се свър­жат повече бутилки и групи бутилки, така че да служи за под­г­ря­ване на водата във воден басейн.

How to make a water heater with big plastic (PET) bottles. Inside each bottle there is a 3.5 meteres piece of 4 mm drip watering tubing.

This heater takes advantage of the greenhouse effect inside the bottles. It is like the heat inside a car in the sun in summer.

Since when the circuit is stopped the water heats more inside the tubing it woul be a good idea to use a timer with i. e. 1 minute ON and 1 minute OFF. This also would protect the pump motor from excessive heating.

With a small water pump the water is cycled and the temperature rises.

It would be better to use a 12 volt DC motor water pump connected to several solar cells.

You can also try to paste a sheet of aluminum foil in order to concentrate more heat inside the bottles.

The solar water heater is scalable, so you can connect more bottles and groups of bottles in order to heat a swimming pool.

Thanks! You've already liked this