Слънчев водонагревател от пластмасови бутилки

От това видео ще разберете как с подръчни материали да си направите слънчев водонагревател, който да загрява водата над 60°C.


Ето как може да си направите много ефективен водонагревател от големи пластмасови (PET) бутилки. Поставете във всяка бутилка 3,50 метра черно маркуче за поливане.
Този водонагревател използва парниковия ефект, който се получава във всяка бутилка. По същия начин през лятото вътре в колата температурата става много по-висока от външната.
Тъй като когато водният поток е спрян водата в маркучетата се нагрява повече, е добре да използвате таймер с 1 мин. включено и 1 мин. изключено положение. Това също ще предпази мотора на помпичката от прегряване.
Със малка водна помпичка водата циркулира и температурата се покачва.
По-добре ще бъде да използвате помпичка ползваща прав ток 12 V моторна помпичка, свързана за няколко соларни клетки.
За да подобрите ефективността, можете да залепите отдолу на бутилките алуминиево фолио, като по този начин ще концентрирате повече топлина във тях.
Този слънчев водонагревател може да се разшири, като се свържат повече бутилки и групи бутилки, така че да служи за подгряване на водата във воден басейн.

How to make a water heater with big plastic (PET) bottles. Inside each bottle there is a 3.5 meteres piece of 4 mm drip watering tubing.

This heater takes advantage of the greenhouse effect inside the bottles. It is like the heat inside a car in the sun in summer.

Since when the circuit is stopped the water heats more inside the tubing it woul be a good idea to use a timer with i. e. 1 minute ON and 1 minute OFF. This also would protect the pump motor from excessive heating.

With a small water pump the water is cycled and the temperature rises.

It would be better to use a 12 volt DC motor water pump connected to several solar cells.

You can also try to paste a sheet of aluminum foil in order to concentrate more heat inside the bottles.

The solar water heater is scalable, so you can connect more bottles and groups of bottles in order to heat a swimming pool.

Thanks! You've already liked this
No comments