Скалата на Таниос

Забе­ле­жи­те­лен роман на изк­лю­чи­тел­ния френ­ски писа­тел от ливан­ски про­из­ход, удос­тоен с прес­тиж­ната наг­рада „Гон­кур“ и редица други отли­чия.
Израс­нал сред раз­къс­ва­ния от фана­тични страсти роден Ливан, Амин Маа­луф ни води по пътя на неп­ре­ход­ните житейски ценности,които беле­жат живота на всеки един от нас и ни свър­з­ват с отми­на­лите и идва­щите след нас поко­ле­ния. „Ска­лата на Таниос“ е книга за всички онези,които тър­сят да поми­рят вът­реш­ния си мир със света.
Тази нео­бик­но­вена исто­рия за любов, отмъ­ще­ние и смърт се случва около 1830 г. в пла­ни­ните на Ливан и се осно­вава на истин­ско съби­тие — убийс­т­вото на пат­ри­арха. Героят и в същото време жер­тва на съби­ти­ето е Таниос — млад мъж с побе­ляла коса, чието име все още носи скала в ливан­с­кото селище. Авто­рът съжи­вява леген­дата за Таниос, за него­вата тайн­с­т­вена и тра­гична съдба, която сякаш е але­го­рия на исто­ри­ята на роди­ната на Маалуф.Тази нео­бик­но­вена исто­рия за любов, отмъ­ще­ние и смърт се случва около 1830 г. в пла­ни­ните на Ливан и се осно­вава на истин­ско съби­тие — убийс­т­вото на пат­ри­арха. Героят и в същото време жер­тва на съби­ти­ето е Таниос — млад мъж с побе­ляла коса, чието име все още носи скала в ливан­с­кото селище. Авто­рът съжи­вява леген­дата за Таниос, за него­вата тайн­с­т­вена и тра­гична съдба, която сякаш е але­го­рия на исто­ри­ята на роди­ната на Маалуф.

Повече за кни­гата може да про­че­тете в нашия елек­т­ро­нен магазин.

Thanks! You've already liked this