Силата на самохипнозата, курс по самоусъвършенстване

Всичко е в ума! Колко често сте чували този израз? Силата да се пре­о­до­леят недос­та­тъ­ците, да се спе­чели само­у­ве­ре­ност и успех Е в ума. Трябва само да я откриете.

С тази книга ще отк­лю­чите кон­т­рола върху вашия ум и ще подоб­рите живота си.

В този меж­ду­на­ро­ден бес­т­се­лър Джил­бърт Оукли ви води уве­рено по пътя на само­от­к­ри­ва­нето и самоусъвършенстването.

Той ви помага да раз­бе­рете ПРИЧИНИТЕ на проб­ле­мите, които под­ко­па­ват вашето само­чув­с­т­вие и ви учи как да се спра­вяте с тя ефек­тивно чрез самов­ну­ше­ние. Изп­ра­щайки пра­вил­ните пос­ла­ния към ваши ум вие можете да се нау­чите да пре­о­до­ле­ете всичко и пов­торно да раз­ви­ете сво­ята наг­ласа към дина­ми­чен успех.

Опис­ва­ните методи ас изне­над­ващо лесно при­ло­жими в практиката.

  • Дос­тиг­нете сте­пента на пози­ти­вен ум
  • Раз­вийте поло­жи­телно съвършенство
  • Отс­т­ра­нете задръжките
  • Наме­рете НОВИЯ себе си.

Още за кни­гата може да про­че­тете и да си я поп­ръ­чате тук.

Thanks! You've already liked this