Само 4 кг от главния агент на ботокса са достатъчни, за да се отрови цялото човечество

Глав­ният пара­ли­ти­чен агент в добре извес­т­ния напос­ле­дък пок­рай опи­тите за раз­к­ра­ся­ване ботокс е Clostridium Botulinum – грам-​позитивна, споро­образу­ваща бак­те­рия във фор­мата на пръ­чица. Тя при­чи­нява боту­ли­зъм и е едно от най-​токсичните съз­да­ния в света, тъй като про­из­вежда няколко ток­сини, при­чи­ня­ващи ост­рата вяла пара­лиза (AFP), оби­чайна за ботулизма.

Най-​известни са ней­ните нев­ро­ток­сини, раз­де­лени на 7 под­типа от А до G. Само една чаена лъжичка от тази отрова е дос­та­тъчна, за да убие цялото насе­ле­ние на САЩ, а 4 килог­рама – цялото чове­чес­тво. Пръ­чи­цата на боту­лизма пре­диз­виква пара­лич на диаф­раг­мата, раз­късва връз­ката между мозъка и мус­ку­лите, довежда до афик­сия – със­то­я­ние, при което орга­низ­мът не полу­чава дос­та­тъчно коли­чес­тво кис­ло­род.
Тази смър­то­носна бак­те­рия се намира прак­ти­чески нав­ся­къде. Тя е ана­е­робна ( т.е. не нуж­да­еща се от кис­ло­род) спо­ро­об­ра­зу­ваща бак­те­рия, която про­из­вежда овални, ендос­пори (трайни вът­решни обра­зу­ва­ния в цитоплазмата).

C. botulinum може да се намери в поч­вата на всички кон­ти­ненти и издържа както в адс­кия пек на пус­ти­ните, така и на студа в Антар­к­тика или в солена мор­ска вода. Всичко това говори за ней­ната иде­ална спо­соб­ност да се прис­по­со­бява към раз­лични усло­вия на при­род­ната среда. Един­с­т­ве­ното, което спа­сява човек от зара­зата на пръ­чи­цата е сто­маш­ният сок, който уни­що­жава раз­ви­ти­ето на бак­те­ри­ята. Ако спо­рите започ­нат да се обра­зу­ват, е много трудно да се прек­рати тях­ното нарас­т­ване. Те трудно се дезин­фек­ти­рат дори при 10-​минутно изва­ря­ване. Опти­мал­ните усло­вия за раз­ви­тие на пръ­чи­цата на боту­лизма се запазва, нап­ри­мер при сту­де­ното кон­сер­ви­ране чрез зам­ра­зя­ване. При изпол­з­ване на зара­зена храна само една хапка от про­дукта стига, човек да се зарази и умре за един ден. Нито едно животно на пла­не­тата няма иму­ни­тет към буту­ли­зъм. Само един грам от тази спо­ро­носна пръ­чица на килог­рам телесна маса е гаран­ция за раз­ви­тие на боту­ли­зъм и лета­лен изход. Въз­рас­тен слон, който тежи 5,5 тона ще умре за по-​малко от 3 дни при упот­ре­бата в хра­ната на 0,005454 мг от смър­то­нос­ния токсин.

Thanks! You've already liked this