Робот кара велосипед

Този робот върти педа­лите със соб­с­т­ве­ните си крака, като балан­сира само с кормилото.

Това е може би пър­вият в света такъв про­ект. Целта на автора е да изс­ледва инте­ли­ген­т­ността във връзка с уме­ни­ята. Авто­ма­тична сис­тема изчис­лява в коя посока и колко да завърти волана при нак­лон на вело­си­педа, за да го изп­рави. С дис­тан­ци­онно уст­ройс­тво се задава само посо­ката, в която да завие вело­си­педа. Робо­тът сам прави манев­рата. Спи­рачки не са пред­ви­дени, затова спи­ра­нето е просто като робот­чето си пусне кра­ката на земята.

Thanks! You've already liked this