Психотрия елата — най-​целуваното цвете

Това кра­сиво цвете може да изг­лежда като нап­ра­вено с Фото­шоп, но всъщ­ност тези сочни чер­вени устни, които сякаш може да целу­нете са съв­сем естес­т­вени. Това са приц­вет­ни­ците на рас­те­ни­ето Psychotria elata, нари­чано още Горещи устни или Уст­ните на проститутката.

hookers-lips-3
Всъщ­ност рас­те­ни­ето пред­с­тав­лява тро­пи­ческо дърво, което расте в дъж­дов­ните гори на Цен­т­рална и Южна Аме­рика в страни като Колум­бия, Коста Рика, Панама и Еквадор.

0000db53_big

Това цвете явно е раз­вило кра­си­вата си форма за да прив­лича опра­ши­тели — колиб­рита и пепе­руди. Но в същото време тази неве­ро­ятна форма го зас­т­ра­шава, заради некон­т­ро­ли­ру­е­мото изси­чане на този храст. Ако искате да го целу­нете обаче, трябва да побър­зате, защото в този си вид рас­те­ни­ето е само кратко време, тъй като приц­вет­ни­ците му отва­рят, за да раз­к­рият цве­тята на растението.

hookers-lips-9

Снимки: Avaxnews
Thanks! You've already liked this