Проекти по програми на Европейския съюз

Раз­ра­бот­ва­нето на про­екти пре­ми­нава през опре­де­лени етапи, които вари­рат по време и слож­ност и се опре­де­лят от нало­же­ния стил в рабо­тата на управ­ля­ва­щите.
Много попу­лярна през пос­лед­ните два­де­сет години на мина­лия век и нача­лото на този е сис­те­мата за финан­си­ране на най-​разнообразни про­екти, не само ико­но­ми­чески, но и обра­зо­ва­телни, соци­ални и др., съз­да­дена от Евро­пейс­кия Съюз.
Тази книга може да си поръ­чате тук.

Thanks! You've already liked this