Прически от Анджело Семинара, Коафьор на Великобритания за 2007 г.

Анджело Семи­нара, меж­ду­на­ро­ден твор­чески дирек­тор на Тре­вор Сорби Интер­не­шъ­нъл е спе­че­лил прес­тиж­ната наг­рада Коа­фьор на Вели­коб­ри­та­ния за годи­ната, след като е бил номи­ни­ран едва за втори път. Неве­ро­ят­ната колек­ция на Анджело — вдъх­но­вена от рабо­тата му за сесии и мод­ния подиум с Юджин Сули­ман — впе­чат­лява журито и това му донася завет­ната титла. Той върви по стъп­ките на своя мен­тор Тре­вор Сорби, като носи ман­ти­ята на новото поко­ле­ние фризьори.

Друга при­ческа на Анджело може да видите тук

Thanks! You've already liked this