Принципи на уика (вещерството)

Принципи на уика
Ста­рата рели­гия, извес­тна още като „уика“, „вещер­с­тво“ или „изкус­тво на мъд­рите“, про­дъл­жава и до днес да бъде източ­ник на вдъх­но­ве­ние за хиляди мъже и жени от цял свят.Имаща за своя основа хиля­до­лет­ния духо­вен и мате­ри­а­лен опит на нашите близки и далечни пра­деди, „уика“ успява да отго­вори на редица набо­лели въп­роси на съв­ре­мен­ното общес­тво и да посочи сво­ите соб­с­т­вени пътища за пос­ти­га­нето на едно по-​висше добро. Във вещер­с­т­вото това са пъти­щата на маги­ята, на раз­ви­ти­ето, на про­мя­ната и лече­ни­ето; на жиз­не­ут­вър­да­ва­щото прек­ло­не­ние пред При­ро­дата и Бого­вете и пос­ти­га­нето на хар­мо­ния с Все­ле­ната и със самите себе си.
Този наръч­ник за начи­на­ещи обяснява:

  • древ­ното и съв­ре­мен­ното вещерство
  • Боги­нята и Бога като про­яв­ле­ние на божес­т­ве­ната енергия
  • почитта към Природата
  • маги­ята и вълшебството
  • извър­ш­ва­нето на ритуали.

Повече за кни­гата и покупка тук.

Thanks! You've already liked this