Принципи на спиритизма

Принципи на спиритизма
Спи­ри­тис­т­кото дви­же­ние е осно­вано през 1848 г., но коре­ните му се отк­ри­ват далеч по-​назад във вре­мето. Спи­ри­тиз­мът е насо­чен пре­димно към общу­ва­нето с духове, но той е също и рели­гия, фило­со­фия, начин на живот. В осно­вата му лежи вяр­ва­нето, че духът същес­т­вува отделно от мате­ри­ята; живо­тът е вечен и това може да бъде дока­зано чрез меди­умна изява.
Това встъ­пи­телно ръко­вод­с­тво ни въвежда в:

  • исто­ри­ята и фило­со­фи­ята на спиритизма
  • ясно­вид­с­т­вото, чува­нето на духове и физи­чес­кото посредничество
  • раз­ли­ката между пси­хи­ат­рите и медиумите
  • вика­нето на духове, спи­ри­ти­чес­кото лече­ние и пси­хич­ната хирургия
  • спи­ри­тизма на XXI век

Кни­гата може да си поръ­чате тук.

Thanks! You've already liked this