Принципи на паганизма

Принципи на паганизма
Инте­ре­сът към пага­низма неп­рес­танно нарас­тва и въп­реки сво­ите древни корени днес той е едно живо рели­ги­озно дви­же­ние. С прек­ло­не­ни­ето пред цялото сът­во­ре­ние на Все­ле­ната пага­низ­мът е отра­же­ние на съв­ре­мен­ната заг­ри­же­ност за съд­бата на пла­не­тата.
В този встъ­пи­те­лен наръч­ник ще наме­рите обяс­не­ние на:

  • какво е това паганизъм
  • раз­лич­ните пага­нис­тки традиции
  • прак­ти­ку­ва­нето на паганизма
  • как да живеем като паганисти.

Повече за кни­гата може да нау­чите и да си я поръ­чате тук

Thanks! You've already liked this