Принципи на нумерологията


Нуме­ро­ло­ги­ята е древна сме­сица от фило­со­фия и наука, която се пре­дава през веко­вете. За първи път е изпол­з­вана около 600 г. пр. Хр. от Пита­гор, гръцки мате­ма­тик. Нуме­ро­ло­ги­ята ви дава въз­мож ност да нау­чите повече за себе си и за живота си, като вник­нете в зна­че­ни­ето на чис­лата от 1 до 9.
Още за кни­гата и покупка от тук.

Thanks! You've already liked this