Принципи на мърчандайзинга в глобален план

Принципи на мърчандайзинга
В тази книга д-​р Гре­гъри Санд сис­те­ма­ти­зира нат­ру­па­ния опит и въз­г­леди за мърчандай­зинга и пред­с­тавя един цялос­тен и качес­т­вено раз­ли­чен пог­лед. Спо­ред автора мър­чан­дай­зин­гът е неп­ре­къс­нат про­цес (never ending story), който започва с раз­ра­бот­ва­нето на съот­вет­ните стан­дарти, пре­ми­нава през детайл­ния ана­лиз на фир­ме­ната орга­ни­за­ция, през раз­ра­бот­ва­нето на план за дейс­т­вие, него­вото при­ла­гане на прак­тика, за да се върне отново при ана­лиза на стан­дар­тите. За пове­чето спе­ци­а­листи мър­чан­дай­зин­гът не е добро (импул­си­ращо) пред­с­та­вяне на кате­го­ри­ята на мяс­тото на про­дажби, за Грег това е край­ният резул­тат. В кни­гата си Грег излага и сис­тема за коли­чес­т­вена оценка на мър­чан­дай­зинг ста­туса (GLOBALSCORE ©), чрез която може да се срав­ня­ват коли­чес­т­вено резул­та­тите на една фирма във вре­мето, а така също да се срав­ня­ват раз­лични фирми в даден момент. GLOBALSCORE © се е пре­вър­нал в стан­дарт за много фирми по света и е неза­ме­нимо сред­с­тво за ана­лиз и пла­ни­ране. И всичко това е илюс­т­ри­рано богато с при­мери от опита на Грег из всички точки на света. Винаги е важно да се раз­бере как работи една тео­рия и как чрез нея може да се реа­ли­зи­рат печалби. Защото както е казал Гьоте: “Тео­ри­ята е суха, друже мой, зелено е дър­вото на живота”.
Повече за кни­гата може да нау­чите и да я поръ­чате тук.

Thanks! You've already liked this