Принципи на гладуването

Попу­ляр­ността на гла­ду­ва­нето пос­те­пенно се уве­ли­чава и дока­за­тел­с­т­вата сочат, че не същес­т­вува по-​могъщ метод за лече­ние. Като поз­во­лява на тялото да си почине и да се само­из­ле­кува по естес­т­вен път, гла­ду­ва­нето не само въз­с­та­но­вява енер­ги­ята и здра­вето, но и лекува забо­ля­ва­ния като нап­ри­мер рев­ма­то­и­ден арт­рит, псо­ри­аза и екзема.
Този въвеж­дащо ръко­вод­с­тво обяснява:

  • какво пред­с­тав­лява гладуването
  • как да гла­ду­ваме безопасно
  • раз­лични видове гла­ду­ване, вклю­чи­телно моно­ди­ети и гла­ду­ване със сокове
  • как гла­ду­ва­нето може да подобри здра­вето и физи­чес­кото ви състояние

Тук може да про­че­тете повече за кни­гата и да си я поръчате.

Thanks! You've already liked this