Представяне на iPhone 5

Харак­те­рис­тики, пора­зя­ващи въоб­ра­же­ни­ето — лазерна кла­ви­а­тура, холог­раф­ски екран.

С мал­кия свър­х­тъ­нък апа­рат, който се побира на една човешка длан, може с едно докос­ване с пръст да се извади вир­ту­ална свет­линна (лазерна) кла­ви­а­тура, да пора­бо­тите с нея, а после да я при­бе­рете. Също така лесно — с едно докос­ване на тъч-​скрина включ­ваш про­ек­тор и вед­нага се поя­вява холог­раф­ски екран с огро­мен раз­мер. Ето — гле­дай и се нас­лаж­да­вай на видео с голям фор­мат. Фантастично!

Thanks! You've already liked this