Подстригване със запалка

Бръс­на­рят в бръс­нар­ни­цата на банята в косов­с­кия град Мали­шево има осо­бен начин да под­с­т­ригва сво­ите кли­енти. Вместо машинка за под­с­т­риг­ване изпол­зва огъня на запалка за да нама­лява косата на прес­т­ра­ши­лите се да сед­нат на него­вия бръс­нар­ски стол.

Thanks! You've already liked this