Плитвишки езера, Хърватия

Източ­ник: jenna на Pinterest

Плит­виш­ките езера са група езера в областта Лика, Хър­ва­тия, в непос­ред­с­т­вена бли­зост до пътя, който свър­зва Заг­реб с Далмация.

През 1949 година са обя­вени за наци­о­на­лен парк, а от 1979 г. е вклю­чен в спи­съка на ЮНЕСКО на све­тов­ното нас­лед­с­тво.
Пар­кът е уни­ка­лен при­мер за физично-​биохимична лабо­ра­то­рия на отк­рито. Негов осно­вен фено­мен е осо­бе­ният начин на съз­да­ване на шуп­лес­тия варо­вик в резул­тат на строго опре­де­лени вза­и­мо­дейс­т­вия между физи­ко­хи­мич­ните и био­ло­гич­ните осо­бе­ности на кар­с­то­вата аква­то­рия при днеш­ните кли­ма­тични усло­вия и усло­ви­ята на нена­ру­шено при­родно рав­но­ве­сие. Чрез обра­зу­ване на варо­ви­кова кора върху под­вод­ната рас­ти­тел­ност, в мес­тата на пре­ли­ване на водата въз­ник­ват естес­т­вени бен­тове, от които доли­ната на река Корана се пре­об­ра­зява в кас­када от 16 стъ­па­ло­видно под­ре­дени про­точни езера.
Поради раз­лични при­родни осо­бе­ности, езе­рата се делят на Горни и Долни, като Гор­ните се нами­рат върху доло­митна основа, в която повър­х­нос­т­ната еро­зия съз­дава силно раз­ч­ле­нен релеф и оби­чайна речна долина. Нав­ся­къде около тези езера, а отчасти и в района на водо­па­дите, се прос­тира гора. Дол­ните езера, които са по-​малки и по-​плитки, се нами­рат върху варо­ви­кова основа и са раз­по­ло­жени в каньон от отвесни скали, изсе­чен от реката през вре­мето, пред­шес­т­ващо езер­ния етап.
Кар­с­то­вите извори се зах­ран­ват от под­земни води от кар­с­то­вия фон. Основ­ната харак­те­рис­тика на езер­ната сис­тема е зна­чи­тел­ната дина­мика на неп­ре­къс­нато нарас­т­ване и пре­об­ра­зя­ване на всички нейни еле­менти. Под вли­я­ние на нат­руп­ва­щия се шуп­лест варо­вик при водо­па­дите, дъл­бо­чи­ната, голе­ми­ната, фор­мата, та дори и броят на езе­рата пос­то­янно се променят.

Thanks! You've already liked this