Палитрата с емоции на Леонардо ди Каприо

Тези снимки показ­ват, че аме­ри­кан­с­кият актьор, носи­те­лят на Зла­тен гло­бус и номи­ни­ран три пъти за Оскар Лео­нардо Вил­хелм ди Кап­рио е бил изк­лю­чи­телно талан­т­ливо дете. Този талант му отваря пътя към учас­тие в мно­жес­тво касови филми като Тита­ник (1997), Пла­жът (2000), Бан­дите на Ню Йорк (2002), Ави­а­то­рът (2004) и Кър­вав диа­мант (2006).

Роден е в Лос Андже­лис в семейс­т­вото на аме­ри­ка­неца с италианско-​германски про­из­ход Джордж ДиКап­рио и сек­ре­тар­ката в адво­кат­ска фирма с германско-​руски про­из­ход Ирма­лин Иден­бир­кин. Майка му била. Рабо­тел като ули­чен актьор и про­да­вал комикси. Роди­те­лите му се раз­веж­дат, когато той е на една годинка и майка му поема изцяло гри­жата за израс­т­ва­нето му.

Талан­тът му е забе­ля­зан много преди Лео­нардо ДиКап­рио да навърши пъл­но­ле­тие. Започва кари­е­рата си на актьор още като дете, сни­майки се в над 30 теле­ви­зи­онни рек­лами и сери­али, сред които сапу­не­ния сериал Санта Бар­бара и сит­кома Рас­тяща болка . Пър­вата му голяма изява е във филма Защо тъгува Гил­бърт Грейп (1993), където си пар­т­нира с Джони Деп, в ролята на умс­т­вено изос­та­на­лия му брат. За изпъл­не­ни­ето си е номи­ни­ран за Оскар и прив­лича вни­ма­ни­ето на фил­мо­вата индус­т­рия. Но фил­мът, който го прави супер­з­везда, е Тита­ник през 1997 година, за който полу­чава номи­на­ция за Зла­тен Глобус.

Thanks! You've already liked this