Неврозата на властта

Сбор­ник от тек­с­тове и доку­менти за изу­ча­ване на дъл­бин­ната психология.

Кол­кото повече това, което ние нари­чаме циви­ли­за­ция, се раз­вива, тол­кова повече смърт носи. Но никой, абсо­лютно никой, не се е заел сери­озно да нап­рави общес­т­вото наис­тина циви­ли­зо­вано, т.е. удобно за живот. Нужни са нови работни места. Вярно е. Но индус­т­ри­ал­ните отпа­дъци замър­ся­ват. Отпа­дъци? Е да, но и работни места!Нови гла­сове за поли­ти­ците.
И кръ­гът се зат­варя.
Поли­ти­чес­ката власт е замър­ся­ване. Но за да ни отв­ле­кат вни­ма­ни­ето от тези мисли, голе­мите мас­ме­дии, които нямат нищо общо с поли­ти­ката (нима наис­тина го вяр­вате?), ни оси­гу­ря­ват все­кид­нев­ната доза паника…
Хората се раз­де­лят в касти и общу­ват помежду си, водени от два вида страх: стра­хът на този, който се стра­хува от сил­ните, и стра­хът на сил­ните да не изгу­бят властта си.
Стра­хът от смъртта се прев­ръща в страх от живота.
Носейки този страх в душите си, днес сме при­ну­дени да изби­раме между при­рода и циви­ли­за­ция, защото само до вчера вяр­вахме, че двете могат да вър­вят ръка за ръка (може би не Чове­кът е изб­ран от Гос­пода!).
Валдо Бернаскони.

Още за кни­гата може да про­че­тете и да си я поръ­чате тук.

Thanks! You've already liked this