Как да си направите сам антена за цифрова телевизия

Източ­ник: popularmechanics​.com от Stephanie на Pinterest

Спряха ана­ло­го­вата теле­ви­зия. Всички вече раз­б­раха как да вклю­чат деко­дера — кабела от едната страна, анте­ната — от дру­гата. Да, но каква антена? Отго­во­рът е антена за циф­рова теле­ви­зия. Ста­рите антени, като нап­ри­мер „заеш­ките ушички“ и някои други големи антени не могат да полу­ча­ват висо­ко­чес­тотни циф­рови теле­ви­зи­онни пре­да­ва­ния (но ако имате стара анте­ната, опи­тайте). Затова трябва да си заку­пите такава или или пък да си нап­ра­вите нова.

На гор­ната схема е дадена една такава антена, с която ще можете да хва­щате циф­рова теле­ви­зия при по-​слаб сигнал.

1. Необ­хо­дими части

Тази антена се върти да се ори­ен­тира мре­жата от про­вод­ници, извес­тен като масив в engineerspeak, към кулите излъч­ване. За да си изра­бо­тите анте­ната, ще са ви необ­хо­дими:
две чамови дъски дълги 81 см и 15 см, дебели 2,5 см и широки 19 см.
осем 43-​сантиметрови и два голи меден про­вод­ника дълги 87 сан­ти­метра и с диа­ме­тър 2 мм. (за ушите и фазо­вите пръчки); тер­мос­ви­ва­еми тръ­бички; и 10 видии за дърво с кръгли глави и шайби. Купете си линеен усил­ва­тел за ефирна теле­ви­зия DVB-​T за да мак­си­ми­зира пре­да­ва­нето на сиг­нала от канали на раз­лични честоти.

2. Сгло­бя­ване на антената

Огъ­нете осемте 43-​сантиметрови про­вод­ници във вид на „ушички“, или остър ъгъл, като раз­с­то­я­ни­ето между кра­и­щата трябва да бъде 7,5 см. Пос­та­вете хори­зон­тално по-​дългата дъска и наре­дете ушич­ките, Пре­ка­райте фазо­вите пръчки от ухо до ухо, както е пока­зано. Пос­та­вете всяка двойка про­вод­ници под шай­бите и завийте с види­ите. Обвийте с лепяща лента фазо­вите пръчки на мес­тата където се пре­си­чат, за да не пра­вят кон­такт. Свър­жете усил­ва­теля за фазо­вите пръчки на сре­дата като сло­жите върху тях шайба и зави­ете с видии. Зак­ре­пете всичко върху късата дъска под прав ъгъл като изпол­з­вате здрави видии.

3. Обвийте

Пос­та­вете тер­мос­ви­ва­е­мите тръ­бички върху вър­хо­вете на ушич­ките и изпол­з­вайте огън или наг­ре­ва­тел за да се свият здраво върху жиците. Изпол­з­вайте коак­си­а­лен кабел за да свър­жете с теле­ви­зор който може да при­ема циф­ров сиг­нал или за деко­дера свър­зан към теле­ви­зора ако той не може да при­ема циф­ров сигнал.

Това е!
Как да нап­ра­вите антена само от капака на желязна кутия може да раз­бе­рете от това видео..

Друг много по-​лесен начин да си нап­ра­вите антена може да видите на това видео..

Thanks! You've already liked this