Най-​фантастична фотографиране на небето, което някога сте виждали

Източ­ник: Érika Rocha на Pinterest

Мат Молой впе­чатли света със сво­ите снимки и дава нова пер­с­пек­тива на онова, което виж­даме над гла­вите си. Фотог­ра­фът улавя небето от опре­де­лено място, в раз­лични часове на деня, като снима между 100 – 200 фотог­ра­фии, които се нас­лаг­ват за съз­да­ва­нето на тези неве­ро­ятни ефекти.

В поре­дица от снимки, пре­съз­дава канад­с­кото небе в гале­рия от кар­тини. Про­це­сът на съз­да­ване на фотог­ра­фи­ите е сло­жен, като се изпол­з­ват поре­дица от фотог­ра­фии сни­мани през голям интер­вал от време „под­ре­дена“ на сло­еве една над друга и като сло­е­вете сме­сени с „lighten blending“ в Photoshop.

Освен неве­ро­ят­ните „щрихи“ в небето, тази серия ни показва как пей­за­жите се про­ме­нят и развиват.

Още снимки може да видите на hypeness​.com​.br

Thanks! You've already liked this