Най-​лесната антена за цифрова телевизия

Тук ще са ви необ­хо­дими само коак­си­а­лен кабел с букса и заго­лен край, висока кон­сер­вена кутия, пирон, чук и лепяща лента.
Как да нап­ра­вите по-​добра антена от капака на желязна кутия може да раз­бе­рете от това видео
Ако обаче циф­ро­вият теле­ви­зи­о­нен сиг­нал е слаб и отда­ле­чен, ще ви е необ­хо­дима по-​мощна антена със усил­ва­тел. Схема и опи­са­ние как да си нап­ра­вите такава, ще нау­чите на тази стра­ница.

Thanks! You've already liked this