Летяща кола!!

Неве­ро­я­тен хиб­рид между три­цик­лет и авто­жир… Това е може би един­с­т­ве­ният наис­тина рабо­тещ дизайн на пре­возно сред­с­тво, което се чув­с­тва еднакво удобно както във въз­духа, така и по шосето. Това е не само проста ком­би­на­ция от три­цик­лет и авто­жир, но има и някой ино­ва­тивни реше­ния като сгъ­ва­е­мото витло и начи­нът на при­би­ране на ротора. И най-​интересното е, че дори не се нуж­дае от спе­ци­ална писта за изли­тане и кацане — всяка по-​равна и дълга 50 – 60 м. повър­х­ност би свър­шила работа.

Thanks! You've already liked this