Легендата за Зелда.… в дигитален вариант

Ако оби­чате тех­ни­ката и ани­ма­ци­ята, това хитро измис­лено изпъл­не­ние със сигур­ност ще ви хареса!

Този кра­тък ани­ма­ци­о­нен филм ни връща към „Леген­дата за Зелда“. Линк се бори с раз­лични вра­гове и пъте­шес­тва през диги­тал­ния свят, опит­вайки се да намери загу­бе­ната си любов… прин­цеса Зелда. Но вижте как!

Thanks! You've already liked this