Оригинална украса за Коледа — Елена Рудолф от велпапе

Източ­ник: goodhousekeeping​.com от Amanda на Pinterest

Този про­ект може да нап­ра­вите като изпол­з­вате само с 2 кашона от вел­папе и шаб­лона, който може да изтег­лите оттук.

 • Раз­пе­ча­тайте шаб­лона на лист хар­тия А3 (30х42 см).
 • Копи­райте гла­вата и рогата върху велпапето.
 • Изре­жете 2 бр. глави. От вът­реш­ната страна на всяка част за гла­вата пре­гъ­нете по пре­къс­на­тата линия, както е ука­зано на шаб­лона. За да пре­гъ­нете, изпол­з­вайте маке­тен нож и сре­жете час­тично вел­па­пето. Така ще можете много лесно да го сгъ­нете по права линията.
 • Събе­рете двете части за гла­вата, като лини­ите на сгъ­ване бъдат отвътре.
 • Зале­пете частта за носа от двете страни на гла­вата, като по този начин ще ги свържете.
 • Оста­вете лепи­лото да засъхне.
 • Отво­рете гла­вите във фор­мат V, и зак­ре­пете отгоре рогата в жле­бо­вете (отворите).
 • Пос­та­вете пра­во­ъ­гъл­ната стяга отзад.
 • Зак­ре­пете и раз­к­ло­не­ни­ята на рогата в жлебовете.
 • Зале­пете чер­вена хар­тия от цветно блокче от двете страни на носа. копи­райте ги и ги изре­жете от шаб­лона) .
 • С черен мар­кер нари­су­вайте кръгли очи (а може да изпол­з­вате 2 копчета).
 • Сло­жете гла­вата на елена във венец по избор.

Забе­лежка: Ще ви трябва прог­ра­мата Adobe Reader за да отво­рите файла. Ако нямате инс­та­ли­ран, щрак­нете тук за да я сва­лите безплатно.

Thanks! You've already liked this