Как да си намерите работа в Норвегия

Тър­сене на работа от България

Eвро­пейска служба по зае­тостта (EURES)

 • Ако искате да си наме­рите работа в Нор­ве­гия, като начало може да се свър­жете със EURES в Бъл­га­рия. Ще полу­чите инфор­ма­ция за работа във стра­ните от Евро­пейс­кото ико­но­ми­ческо прос­т­ран­с­тво (28-​те страни-​членки на Евро­пейс­кия Съюз /​ЕС/​, Нор­ве­гия, Ислан­дия и Лих­тен­щайн) и Кон­фе­де­ра­ция Швей­ца­рия. Посо­чени са и пар­т­ньор­ски орга­ни­за­ции – час­тни дос­тав­чици на услуги в сфе­рата на зае­тостта, про­фе­си­о­нални съюзи, рабо­то­да­тел­ски орга­ни­за­ции и др. Мре­жата се коор­ди­нира от Евро­пейс­ката Комисия.
 • Посе­тете и сай­то­вете на EURES

Сво­бодни пози­ции в Интернет

 • В Нор­ве­гия пове­чето сво­бодни работни места се обя­вя­ват в Интернет.

 Прег­леж­дайте обя­вите за сво­бодни работни места в rabotavevropa​.com. Тук все­кид­невно ще нами­рате обяви на анг­лийски и пре­ве­дени на бъл­гар­ски, като под­робно са посо­чени изис­к­ва­ни­ята на рабо­то­да­те­лите за съот­вет­ната пози­ция, начална месечна зап­лата и т.н. Има кон­так­тите на рабо­то­да­те­лите, така че може да се свър­жете пряко с тях.

NAV кол­цен­тър на EURES

 • От него може да полу­чите инфор­ма­ция за сво­бодни пози­ции по теле­фона. Важно е да зна­ете къде в Нор­ве­гия жела­ете да тър­сите работа и да решите каква работа пред­по­чи­тате, преди да се свър­жете с колцентъра.

Тел.: +47 800 33 166

Тър­сене на работа в Норвегия

NAV

 • NAV — това е служ­бата по зае­тостта в Норвегия.
 • Мес­т­ните офиси на NAV дават инфор­ма­ция за сво­бодни работни места по теле­фона, Интер­нет и дори ги раз­да­ват раз­пе­ча­тани на хартия.
 • Бъл­гар­с­ките граж­дани имат право да се регис­т­ри­рат като тър­сещи си работа в NAV.

Дирек­тно свър­з­ване с фирми и работодатели

 • Може да се регис­т­ри­рате в час­тни аген­ции за работа, а такива може да наме­рите като тър­сите „recruitment services“ на анг­лийски или „rekruttering“ на норвежки.
 • Сво­бодно може да се свър­з­вате с фир­мите и дирек­тно по теле­фона или с е-​мейл. Можете също така да изп­рати отво­рено заяв­ле­ние за работа с вашата авто­би­ог­ра­фия и референции.

Приз­на­ване на чуж­дес­т­ранна квалификация

 • Вижте nokut​.no/en
 • Вижте sak​.no на анг­лийски (за меди­цин­ски персонал)

Обща инфор­ма­ция

 • Ако въз­на­ме­ря­вате да рабо­тите в Нор­ве­гия повече от три месеца, ще трябва да се регис­т­ри­рате в поли­ци­ята. Може да се регис­т­ри­рате и по интер­нет на сайта selfservice​.udi​.no. После трябва да оти­дете в най-​близкото поли­цейско управ­ле­ние в насе­ле­ното място където пре­би­ва­вате в Нор­ве­гия или в някой от Цен­т­ро­вете за обс­луж­ване на чуж­дес­т­ранни работ­ници — вижте sua​.no/en.
 • Пове­чето нор­вежки рабо­то­да­тели изис­к­ват да зна­ете някои от скан­ди­нав­с­ките езици — нор­вежки, швед­ски или дат­ски, но почти винаги са доволни ако вла­де­ете поне анг­лийски. За повече инфор­ма­ция къде може да се запи­шете да учите нор­вежки език се обър­нете към мес­т­ните власти на насе­ле­ното място в което пребивавате.
 • Ако рабо­тите за нор­вежки рабо­то­да­тел в Нор­ве­гия, то на вас ви се пола­гат същото зап­ла­щане и усло­вия на работа като на нор­веж­ците. За повече инфор­ма­ция относно права ви вижте arbeidstilsynet​.no на анг­лийски, тел. (+47) 815 48 222.
 • След като пос­тъ­пите на работа в Нор­ве­гия, ще ви е необ­хо­дима ‘skattekort’ (карта за прис­па­дане на данъци) и личен иден­ти­фи­ка­ци­о­нен ID номер или D номер. Свър­жете се с най-​близката данъчна адми­нис­т­ра­ция в насе­ле­ното място където пре­би­ва­вате или с Цен­търа за обс­луж­ване на чуж­дес­т­ранни работ­ници в Осло. Вижте skatteetaten​.no на анг­лийски или taxnorway​.no. Тел.: 800 80 000 или +47 22 07 70 00 от чужбина.

Ако не наме­рите работа в Нор­ве­гия тук може да видите как да наме­рите работа в Германия.

Thanks! You've already liked this