Как да изкарвате пари от интернет

Много хора искат да пече­лят пари онлайн — както и когато си поже­лаят. Без­цел­ното висе­нето в интер­нет дълги часове обаче е неп­ро­из­во­ди­телно, осо­бено ако само си игра­ете люби­мите игрички или се ровите из мре­жата. Пред­с­та­вяте ли си обаче какво би ста­нало, ако пре­вър­нете тези ваши уси­лия в пари от интер­нет.Ако се пораз­ро­вите по темата в интер­нет, ще наме­рите много съвети и ще можете да изби­рате раз­лични въз­мож­ности да пра­вите пари от интер­нет — от малки но пос­то­янни, до големи, но висо­ко­рис­кови. Ако искате да опол­зот­во­рите вре­мето си с пра­вене на пари от интер­нет, но не зна­ете как да започ­нете, ето няколко идеи, които може да опитате:

 1. 1

  Пуб­ли­ку­вайте банери на вашия сайт. Тези банери ще ви поз­во­лят да при­пе­чел­вате пари, като ги пос­та­вяте като рек­лама на вашия сайт. Рек­ла­ми­ра­нето с банери е много попу­лярно в днешно време и стига сай­тът ви да е добър и да се посе­щава от много хора, всъщ­ност може да изка­рате и доста пари.

 2. 2

  Учас­т­вайте в пар­т­ньор­ска прог­рама. Ако сте добър в про­даж­бите, можете да се проб­вате да про­да­вате онлайн про­дукти на други хора чрез пар­т­ньор­ски прог­рами (извес­тни още и като афи­ли­ейт). Трябва само да се регис­т­ри­рате, да започ­нете да пред­с­та­вяте про­дукта и да полу­ча­вате коми­си­онни за вашите продажби.

 3. 3

  Про­да­вайте раз­лични неща на сай­тове за аук­ци­они. Ако имате вещи, които съби­рат прах на тавана или в мазето, прег­ле­дайте ги и може да отк­ри­ете ценни пред­мети сред тях. Сай­то­вете за аук­ци­они и обяви могат да ви помог­нат да се осво­бо­дите от ненуж­ните ви вещи и да полу­чите пари за тях. Посе­ти­те­лите в мре­жата са тол­кова много и сред тях сигурно има някой който търси точно това, което вие искате да продадете.

 4. 4

  Наме­рете си работа на хоно­рар в интер­нет. Ако имате някакви уме­ния в пра­ве­нето на сай­тове, гра­фи­чен дизайн, прог­ра­ми­ране, писане по опре­де­лени теми, рису­ване, архи­тек­турно про­ек­ти­ране, вкар­ване на данни и т.н. можете да си наме­рите поча­сова работа или пред­ва­ри­телно уго­во­рен хоно­рар за изпъл­не­ни­ето на опре­де­лен проект.

 5. 5

  Учас­т­вайте в пла­тени онлайн про­уч­ва­ния. Има много фирми, които ценят мне­ни­ето на пот­ре­би­те­лите за тех­ните про­дукти и пла­щат при учас­тие в анкети. Може да се вклю­чите в такова про­уч­ване и въз­пол­з­вате от този лесен начин да при­пе­че­лите пари от интернет.

 6. 6

  Нап­ра­вете си блог. Онлайн днев­ни­ците са не само начин да изра­зиш сво­ите мисли или да опи­шеш нещо пре­жи­вяно, но са и иде­а­лен начин да рек­ла­ми­рате нечий биз­нес и да изкар­вате пари от това.

 7. 7

  Пишете комен­тари. Ако имате любим про­дукт, който искате да спо­де­лите с дру­гите, може да поч­нете да пишете комен­тари и да изкар­вате пари от това. Фир­мите оби­чат в мре­жата да се нами­рат кол­кото се може повече мне­ния на пот­ре­би­тели на тех­ните про­дукти. Затова са склонни да пла­щат на хора, които изра­зя­ват това мне­ние в комен­тари към раз­лични ста­тии. Пар­ти­ите също осъз­на­ват зна­че­ни­ето на комен­та­рите в интер­нет за раз­п­рос­т­ра­не­ни­ето на тех­ните идеи и затова са склонни да сти­му­ли­рат мате­ри­ално пуб­ли­ку­ва­нето на изгодни за тях комен­тари по раз­лични теми.

 8. 8

  Рис­ку­вайте със смяна на валута. Ако оби­чате да рис­ку­вате, може да се проб­вате да спе­че­лите пари от про­мя­ната на кур­со­вете на раз­лич­ните валути. Макар да е високо рис­ково и да има веро­ят­ност и да загу­бите, това също е начин да пра­вите пари от интер­нет 24 часа в дено­но­щи­ето. Много сай­тове пред­ла­гат купу­ване и про­да­ване на валута онлайн. Пре­по­ръ­чи­телно е все пак преди да пре­ми­нете към реална тър­го­вия с валута, да си отво­рите без­п­латна демо сметка с вир­ту­ални пари и да се пробвате.

 9. 9

  Проб­вайте къс­мета си с онлайн зала­га­ния. Ако сте хазар­тна лич­ност може да пра­вите спор­тни зала­га­ния онлайн, но преди това се уве­рете, че сай­тът който ги пред­лага законно извър­шва тази дейност.

 10. 10

  Тес­т­вайте игри срещу поча­сово зап­ла­щане. Ако оби­чате да игра­ете ком­пю­търни игри, може да пре­вър­нете това свое увле­че­ние в източ­ник на доходи. Фир­мите които пра­вят игрите се нуж­даят от хора, които да ги тес­т­ват преди офи­ци­ално да бъдат пус­нати на пазара. Трябва само да се свър­жете с такива про­из­во­ди­тели и да им пред­ло­жите сво­ите услуги.

Thanks! You've already liked this