Индиански капан за риба

Виде­ото раз­к­рива часто от исто­ри­ята на инди­ан­ците от Аме­рика — как са нами­рали храна, за да изх­ра­нят глад­ното си семейс­тво. Те пра­вели капани за риба — заг­раж­де­ние от пръчки с фуни­е­ви­ден отвор, дос­та­тъчно голям за да може риба или кос­те­нурка да влезе вътре. Отво­рът се оставя откъм дъл­бо­ката част. Вед­нъж влязла в заг­раж­де­ни­ето, рибата се обър­ква и не може да намери изхода.

Thanks! You've already liked this