Земята

Поре­дица от фотог­ра­фии сни­мани от еки­пажа на екс­пе­ди­ции 28 и 29 на борда на Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа стан­ция от август до октом­ври 2011 г., които по всяка веро­ят­ност са сни­мани на висо­чина около 350 км.
Цялата зас­луга за тези кадри е тяхна.
Обра­бо­тено и изчис­тено, виде­ото е със запа­зени естес­т­вени цве­тове Музика: Jan Jelinek | Do Dekor, faitiche back 2001 w+p by Jan Jelinek, published by scape Publishing /​Universal janjelinek​.com | faitiche​.de
Изоб­ра­же­ни­ята са бла­го­да­ре­ние на Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center, пор­та­лът за кос­ми­ческа фотог­ра­фия на Земята. eol​.jsc​.nasa​.gov
Редак­ция: Michael König | koenigm​.com
Сни­ма­ните места по реда на поя­вя­ва­нето им са:
1. Северно сия­ние пре­ми­нава на САЩ.
2. Северно сиа­ние и източ­ните САЩ през нощта.
3. Южното сия­ние от Мада­гас­кар до юго­за­падна Австралия.
4. Южното сия­ние на юг от Австралия
5. Севе­ро­за­пад­ното крайб­ре­жие на САЩ до Цен­т­рална Южна Аме­рика през нощта
6. Южното сия­ние от южната до север­ната част на Тихия океан
7. Оби­колка на поло­ви­ната земно кълбо
8. Нощно пре­ми­на­ване над Цен­т­рална Африка и Близ­кия изток
9. Нощно пре­ми­на­ване над пус­ти­няат Сахара и Близ­кия изток
10. Пре­ми­на­ване над Канада и цен­т­рал­ните САЩ през нощта
11. Пре­ми­на­ване над южна Кали­фор­ния до Залива Хъд­сън в севе­ро­из­точна Канада.
12. Ост­рови във Фили­пин­ско море през нощта
13. Пре­ми­на­ване над източна Азия до Фили­пин­ско море и Гуам
14. Изг­лед от Сре­ния Изток през нощта
15. Нощно пре­ми­на­ване над Сре­ди­земно море
16. Север­ното сиа­ние и САЩ през нощта
17. Южното сия­ние над Индийс­кия океан
18. Източна Европа до юго­из­точна Азия през нощта
Thanks! You've already liked this