Ефект на дъга върху вентилатор

Източ­ник: Pinterest

Този про­ект може да изг­лежда лесен на пръв пог­лед и това е съв­сем вярно — тряб­ват ви само основни уме­ния за работа с инструментите.

Вни­ма­ние: Сва­лете защит­ната решетка, която пок­рива пер­ките на вен­ти­ла­тора, като се кон­сул­ти­рате в ръко­вод­с­т­вото за експлоатация.

Цвет­ните дъги имат седем цвята, защото вод­ните кап­чици раз­ла­гат слън­че­вата свет­лина на седемте основни спек­т­рални цвята — чер­вен, оран­жев, жълт, зелен, син, тъмно син (индиго) и вио­ле­тов.
Оцве­тете в този ред пер­ките на вен­ти­ла­тора с тези цве­тове, но ако вен­ти­ла­то­рът има само 5 перки, то про­пус­нете индиго и вио­ле­тов и пак ще имате ефекта на цветна дъга.
Изча­кайте боята за изсъхне. Това е много важно, защото иначе боята ще се раз­х­върчи и ще опръска всичко нао­коло!
Мон­ти­райте обратно сва­ле­ната защит­ната решетка на вен­ти­ла­тора и се нас­ла­дете на вашия вен­ти­ла­тор с цветна дъга, на която най-​много ще се зарад­ват вашите деца.

Thanks! You've already liked this